Fill Your Life With Adventures, Not Things Uncategorized รวมวิธีการรักษาความผิดปกติของการรับกลิ่น

รวมวิธีการรักษาความผิดปกติของการรับกลิ่น


บุหรี่ไฟฟ้า

ความผิดปกติของการรับกลิ่น นับเป็นโรคที่น่ารำคาญแบบสุดๆ และอาจทำให้ชีวิตของคุณยากขึ้นด้วย ดังนั้น หากคุณเป็นคุณควรได้รับการรักษาอย่างเนิ่นๆ และบทความนี้เราจึงมีวิธีการรักษาความผิดปกติของการรับกลิ่นมาฝาก ซึ่งวิธีการรักษาความผิดปกติของการรับกลิ่นที่เรานำมาฝากนี้จะมีวิธีใดบ้างนั้น ต้องเลื่อนลงไปดูพร้อมๆ กันเลย

รวมวิธีการรักษาความผิดปกติของการรับกลิ่น

  • วิธีการรักษาความผิดปกติของการรับกลิ่น : การเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย (safety precaution) เมื่อจมูกไม่ได้กลิ่น (anosmia) หรือได้กลิ่นน้อยลง (hyposmia) ผู้ป่วยขาดสัญญาณเตือนภัยอันตราย (warning signals) เช่น ควันไฟ, แก๊สรั่ว, อาหารบูดและเน่าเสีย ผู้ป่วยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นควรมีญาติพักอาศัยอยู่กับผู้ป่วยด้วย เพื่อเฝ้าระวังว่า มีภัยอันตรายเกิดขึ้นหรือไม่ (ควันไฟ, แก๊สรั่ว หรืออาหารที่เก็บไว้บูด เน่าเสียหรือไม่) แต่ถ้าผู้ป่วยต้องอยู่คนเดียว ควรปฏิบัติติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน (smoke detector) ที่เพดานห้อง (ทุกห้อง ถ้าเป็นไปได้ อย่างน้อย ควรติดห้องที่ผู้ป่วยนอน) และควรจดวัน และเวลาในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องตรวจจับควันดังกล่าวไว้ด้วย จะได้ทราบวันที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ และควรติดตั้งเครื่องฉีดน้ำที่เพดาน (fire sprinkler) ที่เพดานห้อง ในกรณีไฟไหม้ เครื่องมือจะได้ฉีดน้ำดับไฟอัตโนมัติ (ถ้าติดได้ทุกห้อง ยิ่งดี อย่างน้อย ควรติดห้องที่ผู้ป่วยนอน)
  • วิธีการรักษาความผิดปกติของการรับกลิ่น : การฝึกดมกลิ่น (olfactory training) เซลล์ประสาทรับกลิ่น (olfactory neuron) มีการเพิ่มจำนวนและเกิดขึ้นมาใหม่ได้ (neuroplasticity) และการฝึกดมกลิ่นที่ผู้ป่วยคุ้นเคยบ่อยๆ (olfactory training) จะเพิ่มความสามารถในการรับกลิ่น และเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทรับกลิ่นได้  ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะกลับมาได้กลิ่น (กรณีพยาธิสภาพนั้น ทำให้จมูกไม่ได้กลิ่น) หรือมีโอกาสที่จะได้กลิ่นมากขึ้น (กรณีพยาธิสภาพนั้น ทำให้จมูกได้กลิ่นน้อยลง) มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ฝึกดมกลิ่นที่ผู้ป่วยคุ้นเคยบ่อยๆ อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม หากคุณนึกภาพไม่ออกว่าจะฝึกดมกลิ่นอย่างไร เราก็ขออนุญาตยกตัวอย่างคนที่สูบบุหรี่บ่อยๆ คุณอาจคุ้นชินกลิ่นจากบุหรี่ ดังนั้น ให้คุณลองไปที่ที่มีคนสูบบุหรี่ดู หรือตามร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า สถานที่เหล่านั้นอาจทำให้คุณกลับมาได้กลิ่นอีกครั้งก็เป็นได้ เพราะตามสถานที่ที่คนสูบบุหรี่ หรือตามร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าจะมีกลิ่นที่แรงกว่าที่อื่น ดังนั้น หากคุณอยากฝึกดมกลิ่นก็ต้องที่ที่คนสูบบุหรี่ดู หรือตามร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าเลย โดยขอแนะนำร้านขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก  www.siampods.com/th/category/109134/category-109134

Leave a Reply

Your email address will not be published.